پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۱۹ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۱۹ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
19.02.2014

(ٔبر اساس تصاویر) تحریم "دیدار با رهبر در ۱۹ بهمن" از سوی فرماندهان نیروی هوایی‌
(ٔبر اساس تصاویر) تحریم سراسری ۲۲ بهمن به وسیله (مردم و) خودی‌ها
در نتیجه : وحشت داخلی‌ سران و سقوط بورس در اثر این وحشت

داستان "توهین به بختیاری ها" : برنامه‌ای آمریکائی برای ترساندن رژیم

و سپس تقاضای آزاد کردن موسوی و کروبی : برای تشویق آنها به یک انقلاب رنگی‌ به منظور انتقال قدرت به وابستگان "ملی‌-مذهبی‌" آمریکا در ایران قبل از اوضاع خراب داخلی‌ منجر به سقوط انقلاب و پایان برنامه منحوس کمربند سبز گردد.

ملت بیدار شو تا در دام سبز دیگری نافتی !© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۱۹ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی


©WWW.IRAN-RESIST.ORG©WWW.IRAN-RESIST.ORG

شرکت کمتر از ۱۰۰ نفر در تظاهرات ۲۲ بهمن زیر برج شهیاد
JPEG - 537 kb
JPEG - 509.3 kb


©WWW.IRAN-RESIST.ORG

©WWW.IRAN-RESIST.ORG