پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۲۶ مرداد تا ۱ شهریور ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران (...)تحلیل اخبار ۲۶ مرداد تا ۱ شهریور ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
03.09.2013

ارائه طرح تبلیغاتی تکثیر سانتریفوژ‌ها با قرار دادن "آمریکای حاضر به معامله" در موقعییت عقب نشینی و گرفتن "تضمین‌های امنیتی مورد نظر سران بعد از انتقال قدرت" یا به عبارتی سیاست قدیمی‌ و خطرناک ایجاد بحران به منظور گرفتن امتیاز.

مطرح کردن مسئولیت در ۲۸ مرداد از سوی آمریکا به جای دادن مقدار بالای تضمینهای امنیتی طبق خواست ناگفته نظام...© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۲۶ مرداد تا ۱ شهریور ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی


©WWW.IRAN-RESIST.ORGولی‌ از بد حادثه (برای آمریکا) نظام با آشنایی به علاقه مردم به شاه،
از پیش سالروز ۲۸ مرداد را از تقویم خود حذف کرده بود !


©WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 464.5 kb


©WWW.IRAN-RESIST.ORG

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

©WWW.IRAN-RESIST.ORG