پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۱۹ تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۱۹ تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
26.08.2013

جنگ داخلی‌ برای حضور در دولت چانه زنی‌ با آمریکا© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۱۹ تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی


©WWW.IRAN-RESIST.ORGجنگ داخلی‌ برای حضور در دولت چانه زنی‌ با آمریکا


©WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 27.8 kb


©WWW.IRAN-RESIST.ORG

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

©WWW.IRAN-RESIST.ORG