پذيرش > Articles en Persan > لیست و آدرس خائنین بخش اقتصادی، آخرین مدافعان نظاملیست و آدرس خائنین بخش اقتصادی، آخرین مدافعان نظام
07.08.2013

نظام جمهوری اسلام چند سالی‌ که حمایت نسل دوم و سوم پاسداران را که عضویتشان جنبه مالی‌ و نه عقیدتی‌ داشته از دست داده. از نسل اول پاسداران فقط رده بالا‌ها که امکان بخشوده شدن ندارند در کنار نظام هستند. این نظام حمایت آخوند‌های سطح پایین را نیز از دست داده. بازاری‌های سنتی‌ نیز از همان آغاز انقلاب فدای فرزندان سران انقلاب شدن و چند سالیست که هر چند گاه با استصاب سعی‌ در نابودی رژیم دارند.

این رژیم امروز فقط حمایت کله گنده‌های خود را دارد. در این گروه، سرمایه داران بخش خصوصی، حاضر در اتاق بازرگانی ایران و وابسته به گروه‌های مختلف سیاسی، آخرین افسران این نظام هستند. آنها که در سالهای پیش اقتصاد و تولید این کشور را فدای منافع خود و رهبران نظام کردند؛ حال در تلاش برای نجات نظام از راه یافتن یاران خرج برای نظام از نفس افتاده هستند. سقوط این نظام بدون خنثی کردن این گروه خبیث امکان پذیر نیست. وظیفه هر وطنپرست ردیابی این خائنین است.

این لیستی از اسامی و آدرس‌های شغلی این آخرین مدافعان فعال نظام است. بر شما وطن پرستان ضّد انقلاب داخل است که آن هارا از این محل‌ها تعقیب کرده آدرس شخصی‌ آنهارا پیدا کنید تا در امکان فعالیت و در ضمن امکان فرار را بعد از پیروزی ضّد انقلاب مان از آنها بگیرید.لیست (در کیفیت قابل چاپ): اسامی و آدرس‌های شغلی خائنین بخش خصوصی‌ که بازداشت آنها در صورت قیام برای پیروزی حرکت و تعقیب و بازداشت آخوند‌ها واجب است.
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 469.4 kb


JPEG - 450.5 kb


JPEG - 435.2 kb


JPEG - 427.1 kb


JPEG - 451.6 kb


JPEG - 471.3 kb


JPEG - 442.2 kb


JPEG - 455.4 kb


JPEG - 427.3 kb


JPEG - 346.4 kb


JPEG - 344.2 kb


JPEG - 340.3 kb


JPEG - 430.7 kb


JPEG - 369.3 kb


JPEG - 349.4 kb


JPEG - 361.4 kb


JPEG - 410.1 kb


JPEG - 351.4 kb


JPEG - 393.3 kb


JPEG - 220.6 kb

© WWW.IRAN-RESIST.ORG© WWW.IRAN-RESIST.ORG

PDF - 16.8 Mb
ICC-list - خائنین بخش خصوصی‌

© WWW.IRAN-RESIST.ORG

© WWW.IRAN-RESIST.ORG

© WWW.IRAN-RESIST.ORG

© WWW.IRAN-RESIST.ORG