پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۵ تا ۱۲ مرداد توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۵ تا ۱۲ مرداد توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
07.08.2013

در این هفته :
حذف مراسم تجلیل از پیروزی عملیات مرصاد از ترس تحریم سپاهیان جدا شده و اثبات دوباره ضعف نظام... عدم تبلیغ رسمی‌ در مورد شب‌های قدر و حذف نیمی از برنامه‌های مربوط به ضربت خوردن علی‌ و در نهیات عدم تبلیغ در مورد روز قدس از ترس تحریم و برای جلوگیری از نا امیدی بیشتر آخرین خدمتکاران نظام.

به روایت تصویر : تحریم شب‌های قدر، ضربت خوردن علی‌ و روز قدس در تهران و در شهرهای دیگر.

بروز جنگ داخلی‌ برای حضور در دولت به منظور به دست آوردن سهمی از تضمین‌های امنیتی و مالی‌ یا امکان فرار قبل از همه.

در ضمن، تحلیلی دقیق در مورد دولت پیشنهادی بر آماده از این جنگ قدرت.

در آخر، ۱ راه کار برای تضعیف نظام

+ لیست و آدرس خائنین بخش خصوصی‌ که بازداشت آنها در صورت قیام برای پیروزی حرکت و تعقیب و بازداشت آخوند‌ها واجب است.© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۵ تا ۱۲ مرداد توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی


©WWW.IRAN-RESIST.ORG
به روایت تصویر : تحریم شب‌های قدر، ضربت خوردن علی‌ و روز قدس در تهران و در شهرهای دیگر

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 101.9 kb

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

©WWW.IRAN-RESIST.ORG