پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۲۸ اردیبهشت تا ۳ خرداد ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران (...)تحلیل اخبار ۲۸ اردیبهشت تا ۳ خرداد ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
28.05.2013 در این تفسیر : نظم جدید جمهوری اسلامی

در هفته های پیش، پاسداران روز ارتش را تحریم کردند و مردم دست ر‌د بر حرکت انحرافی و فرصت طلبانه رفسنجانی (از انقلاب) زدند. رژیم و آخرین طرفدارانش در فشار قرار گرفتند. بازی‌ عوض شد. رفسنجانی ترسید که در نهایت طرفدارانش اورا به آمریکا بفروشند. رفسنجانی مجبور شد خود به صحنه بیاید. جنگ داخلی‌ بالا گرفت..

سپس آمریکا، رفسنجانی را در فشار قرار داد تا ضعف او استفاده کند. رفسنجانی‌ می‌بایست به حرکت انحرافی (و انفرادی) خود ادامه میداد. انگلیس حمایت خود از این حرکت را ادامه داد چون در مسیر منافع خود (سقوط سریع نظام سوخته، برای حذف امکان بازگشت اپوزیسیون دموکرات‌-اسلامی وابسته به آمریکا). ولی‌ کّل نظام از این شتاب دادن به سقوط ترسید و رای به اخراج رفسنجانی از بازی‌ داد برای پایان دادن به بازی‌ داد. در این هفته ما شاهد یک تحول بزرگ در ساختار نظام جمهوری اسلامی بودیم : شکاف به انگلیس و نوکران ۱۵۰ ساله‌اش در ایران !

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

در این تفسیر : چگونگی‌ این تحول یکتا، رو نمایی‌ "نظم جدید جمهوری اسلامی"

و راهکار ما برای مبارز با آن‌ !© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار هفته ۲۸ اردیبهشت تا ۳ خرداد ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

عکس‌های خبری هفته ۲۸ اردیبهشت تا ۳ خرداد ۱۳۹۲
IRAN : LA SEMAINE EN IMAGES N° 275

© WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 65.9 kb


© WWW.IRAN-RESIST.ORG