پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار هفته ۲۳ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران (...)تحلیل اخبار هفته ۲۳ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
27.04.2013

در این هفته :
تحریم ایام فاطمیّه از سوی افراد خود نظام
و تحریم روز ارتش از سوی نظامیان
اثبات دوباره انزوای سران نظام و اثرات این شکاف جدید© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار هفته ۲۳ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

عکس‌های خبری هفته ۲۳ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۲
IRAN : LA SEMAINE EN IMAGES N° 270

© WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 70 kb


© WWW.IRAN-RESIST.ORG