پذيرش > Articles en Persan > یکشنبه ۳ مهر ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته‌ای که گذشت (توسط کاوه محسنی)یکشنبه ۳ مهر ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته‌ای که گذشت (توسط کاوه محسنی)
29.09.2011

تبلیغات ترس آور رژیم برای جلوگیری از تحریم روز دفاع مقدس از سوی سپاه و ارتش :
ورود جمهوری اسلامی به فاز "رژیم مترسکی"

لطفا این برنامه را به طور وسیعی پخش نمائید.
هموطن ! فیسبوک یادت نره !شنیدن برنامه


تحلیل تحلیل هفته ۲۷ شهریور تا ۳ مهر ماه ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (live)


دانلود برنامه

MP3 - 23.7 Mb


تتحلیل هفته ۲۷ شهریور تا ۳ مهر ماه ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (mp3)


JPEG - 580 bits


عکس‌های خبری ۲۷ شهریور -۳ مهرماه ۱۳۹۰ : زندگی‌ در رژیم مترسکی
IRAN : LA SEMAINE EN IMAGES N°188


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 44.8 kb


© WWW.IRAN-RESIST.ORG