پذيرش > Articles en Persan > یکشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۰ : درگیری کاوه محسنی با بردیا سپند در رادیو طلوعیکشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۰ : درگیری کاوه محسنی با بردیا سپند در رادیو طلوع
31.07.2011

۱- چند سوال مهم در مورد منشور بردیا سپند
۲- عدم جوابی‌ صحیح از سوی بردیا سپند
۳- عدم اطمینان ما به بردیا سپند و یاران نامریی‌آاششنیدن برنامه


سوال‌های کاوه محسنی و فرار بردیا سپند از جواب (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 56.7 Mb


سوال‌های کاوه محسنی و فرار بردیا سپند از جواب (mp3)


JPEG - 580 bits