پذيرش > Articles en Persan > تحلیل پنجشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در رادیو طلوعتحلیل پنجشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در رادیو طلوع
28.07.2011

۱- دلایل آخرین نمایش دعوا بین سران رژیم و پادرمیانی حضرت شاهرودی عراقی‌
۲- چند سوال از آقای بردیا سپند
۳- سوگند شهریار رضا پهلوی به قانون مشروطیتشنیدن برنامه


تحلیل پنجشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 43.3 Mb


تحلیل پنجشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (mp3)


JPEG - 580 bits