پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیری
13.07.2011

دکترای جعلی محمد مصدقشنیدن برنامه


گفتگوی ۲۲ تیرماه ۱۳۹۰ با استاد شمشیری (live)


دانلود برنامه

MP3 - 31.6 Mb


گفتگوی ۲۲ تیرماه ۱۳۹۰ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits