پذيرش > Articles en Persan > تحلیل پنجشنبه ۹ تیر ماه ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در رادیو طلوعتحلیل پنجشنبه ۹ تیر ماه ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در رادیو طلوع
30.06.2011

۱- موشک پرانی و استفاده از تهدید به منظور فشار برای جلوگیری از ادامه تحریمها
۲- موشک‌های مورد استفاده رژیم در مانور‌های تهدید‌آمیزش
تحلیل پنجشنبه ۹ تیر ماه ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 35.2 Mb


تحلیل پنجشنبه ۹ تیر ماه ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (mp3)


JPEG - 580 bits