پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیری
01.06.2011

قتل سرتیپ اشراف طوس توسط مامورین ایرانی انگلیسشنیدن برنامه


گفتگوی ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیری (live)


دانلود برنامه

MP3 - 32.6 Mb


فتگوی ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits