پذيرش > Articles en Persan > تحلیل پنجشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در پایگاه طلوعتحلیل پنجشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در پایگاه طلوع
24.03.2011

۱- سه نکته اساسی‌ در پیام نوروزی اوباما در امسال و دو سال گذشته

۲- سوال کامبیز حسینی مجری پارازیت در مورد ثروت شاه و جواب شهریار رضا پهلوی
تحلیل پنجشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 24 Mb


تحلیل پنجشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (mp3)


JPEG - 580 bits