پذيرش > Articles en Persan > تحلیل پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی در پایگاه طلوعتحلیل پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی در پایگاه طلوع
17.03.2011

چهارشنبه سوری مبارزاتی در ۲۴ اسفند و جنبش سبز (وابسته به رژیم)
تحلیل پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 28.2 Mb


تحلیل پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۸۹ توسط کاوه محسنی (mp3)


JPEG - 580 bits