پذيرش > Articles en Persan > کلاهبرداران از سر لوح کوروش هم نمی گذرندکلاهبرداران از سر لوح کوروش هم نمی گذرند
12.11.2010

اندکی پیش از اعتصاب گستردۀ بازار در روزهای گذشته، در حالی که نظام اسلامی در تهران رو به فروپاشی می بود و از شورش مردمی می هراسید، حکومت از یکسو ابزار ترس و سرکوب را به کار می برد و از سوئی دیگر به دنبال بدست آوردن دل ایرانیان می رفت. در این راستا، انگلیسیها که از دیرباز پشتیبان آخوندها هستند، لوح کوروش، این نخستین منشور حقوق بشر در تاریخ را به آنان وام دادند تا ایشان هم به نوبۀ خود آنرا پیشکش ایرانیان کنند، ایرانیانی که ریشه‌های خود را در چنین چیزهائی که یادآور میهنی بسی متمدنتر است، می بینند. امّا اینکار چندان به جائی نرسید چرا که وام دادن دزدِ این لوحه به دزدِ هوّیت ایرانی تنها مایۀ ننگ مردم گشت و آنان را از جشن اسلامی برای بازگشت آن رو گرداند. ما، با شادی فراوان می توانیم به هم میهنانمان اعلام داریم که این لوحۀ وام داده شده قلابّی است!با تنها یک نگاه به فیلم مراسم ملایّان در موزۀ ایران باستان، یکی از دوستان و خوانندگانمان به این کلاهبراداری پی برد: استوانه‌ای که یک ”استاد انگلیسی“ در چمدانی کوچک با خود می آورد دارای دو کناره‌ای است که با نمونه که این دوست دلباختۀ ایران در موزۀ بریتانیا با چشمان خود دیده یکسان نیست.

استوانه‌ای که موزۀ بریتانیا تحویل آخوندها داد یک بَرش اندکی تورفتگی دارد حال آنکه می بایست کاملا مقعر می بود و دارای ترک و آسیب دیده. آن بر دیگرش نیز هموار و صاف است در حالی که در استوانۀ اصلی، این بر کنده شده و ترَکدار می باشد. برای اثبات گفته‌اش، دوستمان ویدئوئی از موزۀ برتانیا پیدا کرده است:

© WWW.IRAN-RESIST.ORG


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

دو چیز شایان توّجه است. نخست، ناشیگری در ساخت این بدل نشان دارد از خوار دانستن آخوندهای بی‌سواد از سوی اربابان انگلیسیشان. سپس، خود این استوانۀ تقلبی است که پس از دو ماه نمایش در تهران، کسی به دروغین بودنش پی نبرده.

چنین چیزی از سوی ایران چندان شگفت‌انگیز نیست چون پس از بی‌اعتنائی مردم، حکومت درهای نمایشگاه را باز نکرد و کسی آن شئ قلابی را ندید. امّا، برای برونمرزیان بهانه‌ای نمی توان یافت چون ده روزی است که ویدئوی بالا بر روی انترنت رفته است. در واقع، این سند افشا کننده نخست به فرستاده شده بود، امّا به خاطر Iran-Resist حجم بسیارش، صندوق میل ما آن را رد کرده بود. تهیّه‌کنندۀ این فیلم که در آگاه کردن مردم شتاب داشت، آن را در یوتوب منتشر کرد. با این همه، هیچیک از تارنماهائی که خود را مخالف حکومت می نمایانند، این خبر را بازتاب نکردند. ما فرصت را غنیمت شمرده و آنرا به کار بردیم تا روراستی آنهائی که خود را مخالف آخوندها یا مهرورزان هویّت ایرانی قلمداد می کنند را به چالش بکشیم.

در این امر، لینک به سوی این سند را به هواداران جنبش سبز و اسلام میانه‌‌رو فرستادیم: هیچیکدام کوچکترین تبلیغی برای آن نکرد در صورتی که همگیشان وقتشان را به انتقاد از احمدی‌نژاد می گذرانند. این سند را به تارنماهای خبری هوادار آمریکا نیز فرستادیم: آنها هم از پخشش خودداری کردند. حاصل همۀ کوششهایمان تنها ۲۰ بازدید شد! اقدام ما به خوبی دروغین بودن آنهائی که سنگ کوروش را به سینه می زنند آشکار ساخت و نشان داد که اینان جز تله‌ای برای پاسداران نیستند تا جوانان را برای شناسائی به گردهم‌آئی بکشانند.

در نتیجه، شما خوانندگان گرامی، خویشکاری خود بدانید که این نوشته و سند همراه آن را به بیشترین حدّی پخش کرده، با این کار بندهائی که انگلستان و آخوندها را به یکدیگر می پیوندد بگسلد، ملایان تحقیر گشته و پشتبانان نامرئیشان پریشان، همانهائی که نمی گذارند از شرّ این حکومت رها گردیم، حکومتی که نه تنها مایۀ ننگ ایران است، برای خود اسلام هم آبروئی به جا نگذاشته.

© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG