پذيرش > Articles en Persan > نوروز : اين يک اقدام ملی استنوروز : اين يک اقدام ملی است
22.02.2006

در گذاری که ملايان در تلاش جايگزينی جشن های ملی و باستانی ايرانيان با مرگ و مير های افرادی از قبايل وحشی عرب که هيچ ارتباطی با ايران ندارد میباشند، يک تارنمای ايرانی از درون ايران اقدام به کاری ملی کرده است که جای بس افتخار است.
ولی از آنجا که پر کردن فرم ها در روی اينترنت بخصوص برای برخی که به دلائلی نمی خواهند شناخته شوند جای ابهام دارد، من با سپاس فراوان از آن تارنما با مختصر تغيری در متن از همه ايرانيان و گيرندگان اين ايميل درخواست می کنم با دوستان ديگرشان هم صحبت کنند و همه آنانی را که دارای ايميل هستند را وادار سازند يک ايميل به گوگول بزنند و درخواست کنند لوگو "آرم" نوروز گوگول را برای يک هفته نوروز در سايت های خود قرار دهند.

همانطور که می دانيد گوگول در مناسبت های گوناگون لوگوی مخصوص آن روز يا هفته را در صفحه اصلی خود می گذارد. با توجه به اينکه صفحه اصلی گوگول روزانه ميليون ها بازديد کننده دارد وجود لوگوی نوروز در گوگول در معرفی نوروز و جشن های باستانی ايرانيان و در دهن کجی به ملايان نقش مهمی ايفا خواهد نمود. از قرار سال گذشته گوگول بعد از دريافت نامه های ايرانيان دست به چنين اقدامی نيز زده است.

شما هم در يک اقدام ملی شرکت کنيد و گوگول را ادار کنيد در قرار دادن لوگو "آرم" نوروز عجله کند، اينکار از اين نظر اهميت دارد که ملايان می خواهند نوروز را از ليست ميراث فرهنگی جهان "يونسکو" حذف کنند.

نمونه های زير در سايت www.esfahanhost.com/nowrouz هم موجود می باشند. لطفا آدرس های گوگول را از زير اين ايميل کپی کرده ونامه انگليسی پيوست را به آن آدرس ها ارسال دارند. ياران و دوستان ديگر ر هم با وارد کردن نام آنان در Bcc.. ايميل خود آگاه کنيد. زمانی تا نوروز نمانده و اين کار از هر چيزی عجله دار تر است.

- Design logo in : www.winbeta.net

متن نامه بدين شرح است:

موضوع نامه :

Subject Line : Google Logo for the Historic New Year "Now-rooz"

متن نامه بدين شرح است:

Hello Dear Google Team;

The Vernal equinox is the date "near March 21 in the northern hemisphere" when night and day are nearly the same length and Sun crosses the celestial equator, this moment is the celebration of rejuvenation, it is the day that entire northern hemisphere re-fertile again, this moment celebrated by millions of Iranians, Tajiks, Kurds, Afghanis, Azaris, Turks, Pakistanis, Indians. Etc., it shall be grateful if Google installs a special logo representing this Ancient New Year celebration "Now-rooz" on its main page during week of March 20th to April 01, 2006.

To view example Logos for Nowrooz, please visit this :

www.esfahanhost.com/nowrouz

Your help is appreciated, we thank you very much.

Sincerely, "Your Name"

نامه هاي خود را به آدرس هاي ز یر ارسال كنيد.

- Admin@Google.com

- Logo@Google.com

- Help@Google.com

- feedback@Google.com

- info@Google.com

- news@Google.com