پذيرش > Shamshiri > گفتگوی چهارشنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیریگفتگوی چهارشنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۰ با استاد مهدی شمشیری
13.07.2011

دکترای جعلی محمد مصدقشنیدن برنامه

IMG/mp3/2011-07-13_Shamshiri.mp3
MP3 - 31.6 Mb باربرداري كنيد
گفتگوی ۲۲ تیرماه ۱۳۹۰ با استاد شمشیری (live)


دانلود برنامه

MP3 - 31.6 Mb
گفتگوی ۲۲ تیرماه ۱۳۹۰ با استاد شمشیری (mp3)


JPEG - 580 bits